Witaj na stronie startowej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start
Szkolenia poszerzające wiedzę i kompetencje rodzin zastępczych. PDF
czwartek, 12 listopada 2015 10:52

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie rozpoczęło cykl szkoleń poszerzających wiedzę i kompetencje rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, których celem jest podniesienie kwalifikacji. Tematami szkoleń jest "Dziecko" :  Rozwój od zależności do samodzielności" oraz "Wychowanie bez porażek". Osoby prowadzące to psychologowie Anna Derejczyk oraz Paweł Gostyński. Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum.

 
Nabór na stanowisko - Psycholog PDF
czwartek, 05 listopada 2015 15:42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog

rodzaj umowy - umowa zlecenia

wymiar czasu pracy – 4 godziny tygodniowo

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe atuty kandydatów:

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 • komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 • odporność na sytuacje stresowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomoc psychologiczna dla rodzin / rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 • pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • pomoc dla osób z problemami emocjonalnymi
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem
 • wydawanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Pisemne oferty kandydatów zawierające:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego i ukończenia 18 roku życia

 

z dopiskiem „oferta pracy – Psycholog” należy składać w terminie do dnia: 20 listopada  2015 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56 -100 Wołów do godziny 15.00. Liczy się data wypływu do Centrum.

Wymienione dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”.

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

I Etap: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej

II Etap: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty dostarczone do PCPR w Wołowie po upływie wymienionego terminu lub aplikacje, które będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela kierownik PCPR w Wołowie, Małgorzata Tkaczyk tel. 071 389-53-00.

 
Aktywny samorząd - Moduł II-Termin zakończenia przyjmowania wniosków PDF
poniedziałek, 05 października 2015 09:07

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o  dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł II.

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa w Module II - w dniu 10 października 2015 r.

Adresatem pomocy są osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4.000 zł,

3)  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym.

 

Udział własny wnioskodawcy wymagany jest w zakresie kosztów czesnego:

a)        15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b)        65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

 

Z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego  jest zwolniony wnioskodawca, który:

 • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
 • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów |Wojennych 24, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/studenci

 
Informacja o wynikach rozeznania cenowego PDF
piątek, 02 października 2015 12:43

Informacja o wynikach rozeznania cenowego

W związku z prowadzonym rozeznaniem cenowym związanym opartym na postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac związanych z wykonaniem prac  w budynku Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Wołowie:

 • dostarczenie oraz montaż stacji uzdatniania wody wraz z podpięciem do obecnej instalacji;
 • wymiana zaworów odcinających od szpitala 2 sztuki fi 50;
 • wymianę grzejnika w pomieszczeniu sali konferencyjnej na dwa o mocy większej od obecnego;
 • wymiana w całym budynku zaworów grzejników odcinających na zawory z głowicami sztuk 53;
 • wymiana drzwi zewnętrznych w sali konferencyjnej 2,25 x 1,80,

informujemy, iż do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w podanym terminie zostały złożone dwie oferty, spośród których wybrano realizatora: FHU MANIEK Mariusz Kulas ul. Kolejowa 5/10 56-100 Wołów NIP 988-02-32-953

 
21 stycznia 2015 r. Centrum nieczynne. PDF
poniedziałek, 01 czerwca 2015 08:41

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2015 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2015r. informuję, że dnia 5 czerwca 2015 r. Centrum jest nieczynne.

 
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015- 2017 PDF
czwartek, 12 marca 2015 00:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie zamieszcza celem konsultacji społecznych Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015- 2017. Ewentualne wnioski i uwagi prosimy kierować na nasz adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 26 marca 2015 r.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015- 2017 [513kb]

 
PDF

UWAGA!
Zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2014r. informuję, że dnia 20 czerwca 2014 r. Centrum jest nieczynne.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Razem Wygramy PDF
piątek, 14 grudnia 2018 13:17

Tytuł Projektu: Razem Wygramy w ramach działania 9.2 dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [pobierz]

 
„Aktywny samorząd” 2016 moduł II PDF
czwartek, 17 marca 2016 19:43

Rozpoczynamy nabór wniosków w module II programu „Aktywny samorząd”.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla Modułu II:

 • Do dnia 30 marca 2016 r. przedłużono do 15 kwietnia (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
 • Do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

 
„Aktywny samorząd” 2016 moduł I PDF
czwartek, 05 maja 2016 19:54

Nabór wniosków do tegorocznej  edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w Module I rozpocznie się 2 maja 2016 r. i zakończy 30 sierpnia 2016 r.

W ramach modułu I można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7