Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Rodzinna piecza zastępcza Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
PDF Drukuj

 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
  4. zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.