Mieszkanie chronione

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOWIE

ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów

tel: 071 389-53-00, 071 389-59-10, fax: 071 389-53-00

e-mail: pcprwolow@wp.pl

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 
 
Start Mieszkanie chronione
Mieszkanie chronione
PDF

MIESZKANIE CHRONIONE


Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wołowskiego z dniem 1 stycznia 2013 r. utworzono przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla usamodzielnianych wychowanków nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Mieszkania chronione stanowi lokal mieszkalny w Brzeg Dolnym przy ul. Zwycięstwa 7/3, o łącznej powierzchni 41,60 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza. Przeznaczone jest dla 3 osób, które mogą przebywać w nim nie dłużej niż 24 miesiące. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest zobowiązanie osoby usamodzielnianej do realizacji zadań zawartych w Indywidualnym Programie Usamodzielnienia, oraz kontynuowanie nauki lub praca. Decyzje o pobycie w mieszkaniu chronionym wydaje kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie z upoważnienia Starosty Wołowskiego.

Pobyt w mieszkaniu chronionym powinien być wykorzystany na aktywne działanie na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej. Z wychowankami zawierana jest umowa-kontrakt określająca warunki pobytu. Szczegółowe warunki pobytu, prawa i obowiązki określa regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym.

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym. W roku 2013/2014 cały miesięczny koszt na osobę przebywającą w mieszkaniu chronionym wynosi 281,78 zł. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w uzgodnieniu z osobą, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym biorąc pod uwagę jej sytuację życiową oraz dochód. Powiat wołowski pokrywa różnice pomiędzy kosztem utrzymania mieszkania chronionego, a opłatami wnoszonymi przez osoby którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkańcy mają prawo do pomocy i odpowiedniego wsparcia ze strony opiekuna usamodzielnienia oraz z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Nadzór nad prawidłowością korzystania przez mieszkańców z mieszkania chronionego sprawuje PCPR Wołów.

 

Dokumenty regulujące powstanie i zasady pobytu w mieszkaniu chronionym:

1. Uchwała Nr 107/287/12 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania mieszkania chronionego w Powiecie Wołowskim wraz z załącznikami.

2. Uchwała  Nr XXXVI/235/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

 

Mieszkanie chronione przy ul. Zwycięstwa 7/3 56-120 Brzeg Dolny po remoncie.

Dzięki pieniądzom pozyskanym od Zarządu Powiatu Wołowskiego w roku 2014 i 2015 udało się wyremontować i doposażyć mieszkanie chronione. Całkowicie została wyremontowana łazienka, kuchnia, przedpokój. W pokojach wymieniono meble, położone zostały panele i pomalowane ściany. Obecnie mieszkanie przygotowane jest dla 3 wychowanków i wygląda tak jak na prezentowanych zdjęciach.