O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się :

 1. osoby posiadające aktualne orzeczenie o:

- stopniu niepełnosprawności;

- grupie inwalidzkiej,

- niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (orzeczenie KRUS wydane przed 01.01.1998r.)

2. osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

jeżeli:

 1. w roku, w którym ubiegają się o dofinansowanie, nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

 2. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonym przez wojewodę,

 3. nie będą pełniły funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

 4. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 5. zobowiążą się do przedstawienia na turnusie informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie do 16 lat przysługuje opiekun, którego pobyt może być także dofinansowany. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności bez ograniczenia wieku, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym  stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia -  dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia -   dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia -  dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.