O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Funduszu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli posiada :

  • zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę;
  • fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.

Wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny NFZ, jeżeli taki udział jest wymagany,
  • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

O dofinansowanie  może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeśli jej średni miesięczny dochód (lub dochód w przeliczeniu na członka rodziny) nie przekracza kwoty:

  • 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
  • 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym.