O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się;

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, jeżeli :

przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,

50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują środki własne.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.