O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi  wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  z  otoczeniem oraz  jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie  likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje  osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków funduszu.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku  mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Osoba niepełnosprawna   może  otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.