Formy rodzinnej pieczy zastępczej w codziennym funkcjonowaniu i w radzeniu sobie z trudnościami wspierane są przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Więcej w zadaniach organizatora i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:

 • 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 80% powyższych kwot.

Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie przekroczyły 10% dochodu dziecka, uwzględnionego przy ustalaniu jego wysokości. W sytuacji, gdy zmiany dochodu dziecka przekroczą 10% dochodu dziecka uwzględnianego przy ustalaniu wysokości świadczenia rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka informuje o zmianie wysokości dochodu organ, który przyznał świadczenie.

Dochodem dziecka w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:

 1. alimenty,
 2. renta rodzinna,
 3. uposażenie rodzinne.

W sytuacji, gdy dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź też dziecko zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek w kwocie nie niższej niż 200,00 zł.

 Dodatkowo rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 1. dofinansowanie do wypoczynku  poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,
 2. świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
  • wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

RODZINNY DOM DZIECKA

Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dni 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowę z prowadzącym rodzinny dom dziecka zawiera starosta na okres co najmniej 5 lat.

Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej – dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasię większej liczby dzieci jedynie wtedy, gdy dotyczy to rodzeństwa, prowadzący rodzinny dom dziecka wyraził na to zgodę oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydał pozytywną opinię. 

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje również środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmiana lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, na wniosek prowadzącego ten dom, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

W rodzinie zastępczej zawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej – dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasię większej liczby dzieci jedynie wtedy, gdy dotyczy to rodzeństwa, rodzina zastępcza wyraziła na to zgodę oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydał pozytywną opinię.

Rodzina zastępcza zawodowa wykonuje pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dni 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowę z rodziną zastępczą zawodową zawiera starosta na okres co najmniej 4 lat. Okres pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek prowadzącego ten dom, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: na podstawie postanowienia sądu; w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną oraz na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. W tego typu rodzinie umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy – okres pobytu można przedłużyć do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny; przysposobienie; umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności: dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; małoletnie matki z dziećmi.