Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej:

  • rodzin zastępczych niezawodowych,
  • rodzin zastępczych zawodowych, w tym specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
  • prowadzenia rodzinnego domu dziecka.Każda z tych rodzin otrzymuje miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w tej rodzinie.

Dodatkowo rodziny zawodowe i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Wynagrodzenie wypłaca się na podstawie umowy zlecenie, którą rodzina zawiera ze starostą.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej są zobowiązani do ukończenia szkolenia, po ukończeniu którego uzyskują świadectwo oraz uzyskują wymagane uprawnienia.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny; rodzina ponosi jedynie koszty dojazdu na miejsce szkolenia.

Osoby chętne mogą uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przy ul. Inwalidów Wojennych 24, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon 71 389 53 00.