W 2011 r. w ramach otwartego konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego opieki nad dzieckiem i rodziną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie uzyskało dotację w wysokości 38.000,00 zł na realizację zadania „Wsparcie i wzmocnienie zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz placówek rodzinnych z terenu powiatu wołowskiego poprzez szkolenia, poradnictwo, zajęcia edukacyjne i doposażenie mieszkań”. Łącznie na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 47.552,00 zł.

Celem zadania jest zapewnienie rodzinom zastępczym i placówkom rodzinnym z terenu powiatu wołowskiego wzmocnienia w pokonywaniu trudności związanych z pełnieniem opieki zastępczej, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu problemów, z którymi stykają się opiekunowie oraz wskazanie możliwości i sposobów radzenia sobie z nimi. Celem jest również wsparcie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i placówek rodzinnych poprzez zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego.

W ramach zadania powstanie grupa wsparcia dla rodziców zastępczych, przeprowadzone zostaną warsztaty wzmacniające umiejętności rodzicielskie, zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz zapewniony zostanie dostęp do poradnictwa prawnego. Zakupione również zostanie doposażenie mieszkań dla zawodowej wielodzietnej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej i placówek rodzinnych.

 

Zakładane rezultaty poszczególnych etapów działań:

 1. Grupa wsparcia
 2. Warsztaty wzmacniające umiejętności rodzicielskie

  Rezultaty:

  • uzyskanie wiedzy i nowych umiejętności z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem,
  • wymiana doświadczeń,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • rozpoznanie przeszkód w budowaniu więzi z dziećmi,
  • poznanie siebie,
  • poznanie własnych zasobów w poszukiwaniu rozwiązań i sposobów radzenia sobie z problemami.
 3. Zajęcia dla dzieci

  Rezultaty:

  • rozwój umiejętności społecznych,
  • podniesienie poziomu samooceny i poczucia wartości,
  • wzmocnienie motywacji do podejmowania działań,
  • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • poznanie sposobów radzenia sobie ze złością i niepewnością.
 4. Poradnictwo prawne

  Rezultaty:

  • wsparcie w formie dostępu do specjalistycznego poradnictwa prawnego,
  • sprawne rozwiązywanie problemów prawnych dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej,
  • zadbanie o interesy dzieci pozbawionych opieki rodziców.
 5. Doposażenie mieszkań

  • podniesienie standardu życia wychowanków rodzinnych form opieki zastępczej.

W programie wezmą udział (wsparcie i wzmocnienie zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz prowadzących placówki rodzinne poprzez szkolenia i poradnictwo):

 • zawodowa wielodzietna niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza – 1 para
 • prowadzący placówki rodzinne – 2 pary
 • niespokrewnione rodziny zastępcze – 5 par
 • małoletni wychowankowie zawodowej i niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz placówek rodzinnych – 15 dzieci.

Wsparcie i wzmocnienie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz prowadzących placówki rodzinne poprzez doposażenie mieszkań:

Domy, które zostaną doposażone:

 • zawodowa wielodzietna niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza – 1 para
 • placówki rodzinne – 2 pary.